Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 2 (from ND)

Những chủ đề của Khoa học Nhật Bản Chủ đề ngày hôm nay Một sự cố không xác định đã xảy ra với Tàu vũ trụ không người lái Voyager 2? = NASA: "Những sự bất thường trong dữ liệu thu được hiện tại không thể lí giải..." [Chuyên mục phổ biến] Vật lý Hệ … Continue reading Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 2 (from ND)

Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 1 (from ND)

Rồi người lại phán cùng tôi rằng: Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là … Continue reading Kuzu to Kinka no Qualidea (Qualidea of Scum and a Gold Coin) Light Novel Vol. 1 – Chapter 1 (from ND)